facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


KONKURS SMAK SZCZĘŚCIA

Fundacja Arka Bydgoszcz ogłasza kolejny konkurs pod hasłem "Smak szczęścia" Do udziału zaprasza osoby niepełnosprawne, które za pomocą pióra, obiektywu aparatu fotograficznego lub pędzla potrafią odpowiedzieć na pytanie "Czy szczęście smakuje"?    

 

Zaprasza do udziału w konkursie z cyklu

"Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych"

Temat konkursu:

"SMAK SZCZĘŚCIA"

 

 

Każdy z nas nosi inną receptę na szczęście, inaczej je określa, posiada inne metody szukania i odnajdywania go. Każdy z nas inaczej interpretuje jego smak i znaczenie. Czas podjąć kolejne być może niełatwe ale wartościowe zadanie. Dlaczego? Przede wszystkim szczęście osób niepełnosprawnych jest głębsze bo okupione wysiłkiem i wrażliwością. A kazde bogactwo wewnętrzne trzeba rozdać. Ile więc ludzi tyle możliwości, ilu artystów, tyle szans na obdarowanie!! Opowiedzcie proszę o smaku Waszego szczęścia. Wyróżnione i zauważone przez kapitułę prace literackie, fotograficzne i malarskie - zostaną wydane w kolejnej publikacji z cyklu "Niepełnosprawni odkrywają świat". Będzie to album zawierający wyróżnione pracę, którym zainspirujemy nie tylko siebie na wzajem ale też otaczający nas świat, a czy może być piękniejsze inspirowanie nad to które pociąga do bycia szczęśliwym? Jednocześnie podnosimy stopień twórczego zaangażowania zaznaczająć, że literacki zestaw konkursowy powinien zawierać dwie formy: opowiadanie oraz scenariusz na podstawie opowiadania. Prace należy nadsyłać do 31.03.2016r. na adres:             

Fundacja Arka Bydgoszcz

ul. Warszawska 25,

85-058 Bydgoszcz

z dopiskiem "KONKURS"

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na www.fundacja-arka.org

Regulamin konkursu

Cel konkursu:

 • - aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych,
 • - przybliżenie społeczeństwu świata niepełnosprawnych - promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej,
 • - kształtowanie klimatu społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych,
 • - integracja sprawnych i niepełnosprawnych,     

Warunki uczestnictwa:

 • - w konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoy niepełnosprawne, z całego kraju które chcą się podzielić swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi tematu,
 • - każdy z uczestników przysyła tylko jedną pracę (jedno opowiadanie + jeden scenariusz do opowiadania)
 • - praca nie może przekroczyć pięciu stron maszynopisu
 • - Forma literacka - dowolna. Czcionka - Times New Roman. Rozmiar 12
 • - każdy z uczestników konkursu fotograficznego przysyła max 3 zdjęcia w wersji analogowej (odbitki), dołączając jednocześnie ich wersję cyfrową
 • - każdy z uczestników konkursu malarskiego przysyła max 3 prace w wersji oryginalnej dołączając jednocześnie ich wersje cyfrową. Ze względu na pozycje albumowe przesłać w wersji cyfrowej.
 • - dopuszczalny format obrazu od A4 (21cmx29,7cm) do B1 (70cmx100cm)
 • - dopuszczalny format fotografii min. 21cmx15cm ; max 45cmx30cm
 • - wersję elektroniczną prac literackich należy dołączyć na płycie CD i wysłać na adres fa@wp.pl lub ten adres pocztowy jest adresem chronionym przed spamowaniem. Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript ">konkurs.arkabydgoszcz@wp.pl  
 • - wersje elektroniczną prac fotogracznicznych lub malarskich należy przesłać na płycie CD wraz z gotowymi pracami
 • - każdy z uczestników może wziąć udział we wszystkich formach konkursu    

Do każdej nadesłanej pracy nalezy dołączyć:

 1. - kopertę A4 z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem,
 2. - Dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres, numer tel. ) wraz z PESEL-em
 3. - Oświadczenie podpisane przez uczestnika - załącznik nr 1
 4. - Do praca fotograficznych i malarskich należy dodatkowo dołączyć oświadczenie - załącznik nr 2
 5. - Xero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestnika
 6. - prace nadesłane bez wymaganych oświadczeń lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane
 7. - prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora, na którego przechodzą wszelkia prawa majątkowe, na wszystkich polach eksploatacji, a twórca udziela organizatorowi wyłącznej licencji z tym się wiążacej. Twórca udziela także licencji dotyczącej autorskich praw osobistych, przez co upoważnia organizatora lub osoby, którym on wyrazi zgodę do dowolnego zmieniania, przekształcania, modyfikowania i wykorzystywania jego utworu         

Termin i miejsce nadsyłania prac:

 • 1. konkurs ogłasza się z dniem 12.12.2015
 • 2. prace należy dostarczyć na adres
 • Fundacja Arka Bydgoszcz
 • ul. Warszawska 25,
 • 85-058 Bydgoszcz
 • z dopiskiem "KONKURS"  
 • 3. ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2016 

Kapituła konkursu:

 • 1. skład kapitułu ustalają organizatorzy,
 • 2. kapituła oceni pracę w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu ich przyjmowania
 • 3. autorzy nagrodzonych tekstów zostaną powiadomieni o wynikach konkursu

Nagrody:

 • - najciekawsze prace wybrane przez kapitułę zostaną wydrukowane w specjalnej publikacji pod konkursowym tytułem
 •  - wyróżnieni autorzy, których prace znajdą się w wydanych publikacjach, zostaną zaproszeni na spotkanie warsztatowo-integracyjne.     

Postanowienia końcowe:

 • - organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac nadesłanych na konkurs bez wypłacania dodatkowych honorariów autorskich, 
 • - autorzy prac przejmują od Organizatora konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgloszonych do konkursu prac
 • - wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa,
 • - udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu konkursu,
 • organizator nie zwraca nadesłanych prac,
 • organiztor zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, 

Załącznik nr 1

Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam, iż jestem autorem załączonej pracy literackiej/fotograficznej/malarskiej oraz że przenoszę na Fundację Arka Bydgoszcz prawo do korzystania ze stworzonego przeze mnie dzieła w zakresie zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, przeniesienia i utrwalania w innej dowolnej technice artystycznej (w szczególności drukarskiej, fotograficznej, montażu słowno - muzycznego itp.), dokonania adaptacji, skróceniu lub opracowania utworu, dokonania publikacji, wprowadzania do obrotu publicznego w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, udzielenia zgody na korzystanie z utworu przez osoby trzecie w sposób wskazany powyżej. Przeniesienie praw autorskich na powyższych polach eksploatacji nie podlega ograniczeniom terytorialnym i czasowym i następuje bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia

podpis i data    

Załącznik nr 2

Oświadczenie

Oświadczam że praca jest mojego autorstwa i stanowi moją własność a na używanie wszelkich elementów w niej zawartych posiadam wszelkie niezbędne prawa i zezwolenia 

podpis i data

Napisane przez WIPON w dniu 2016-01-11 19:19:39

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.