facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


JEDNORAZOWY DODATEK DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW RENT I EMERYTUR W 2016 r.

Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

 •  na dzień 29 lutego 2016 r. mają ustalone prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń, tj. do:
 • renty inwalidy wojennego/wojskowego lub renty rodzinnej po inwalidzie wojennym/wojskowym,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej, renty rodzinnej po osobach pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej,
 • emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej przyznanej w drodze wyjątku na podstawie ustawy o kombatantach,
 • emerytury, emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej, określonych w ustawie emerytalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy) albo
 • spowodowanej chorobą zawodową, w tym renty szkoleniowej lub do renty rodzinnej wypadkowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wskutek choroby zawodowej lub renty rodzinnej po osobie, która zmarła wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach lub wskutek choroby zawodowej,
 • renty socjalnej,
 • świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • okresowej emerytury kapitałowej,
 • emerytury pomostowej,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • wysokość świadczenia lub świadczeń, ustalonych na dzień 29 lutego 2016 r., nie przekracza kwoty 2000,00 zł (brutto) miesięcznie.

Wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego

Wysokość  jednorazowego dodatku pieniężnego jest zróżnicowana, w zależności od wysokości  świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2016 r.

Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje odpowiednio w wysokości:

1.     400,00 zł - jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł,

2.    300,00 zł - jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie więcej jednak niż 1100,00 zł,

3.     200,00 zł - jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 100,00 zł, nie więcej jednak niż 1 500,00 zł,

4.     50,00 zł - jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 500,00 zł, nie więcej jednak niż 2000,00 zł.

Uwaga: Jeżeli osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie, przy ustalaniu kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego przyjmuje się sumę wszystkich wypłacanych na dzień 29 lutego 2016 r. świadczeń.

Kwota jednorazowego dodatku pieniężnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także nie dokonuje się z niej potrąceń i egzekucji.

Zasady wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego

Jednorazowy dodatek pieniężny zostanie wypłacony z urzędu wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r. - co oznacza, że świadczeniobiorcy nie muszą zgłaszać w tej sprawie wniosku.

Czytaj więcej: http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2614

 

 

 

Napisane przez WIPON w dniu 2016-03-09 20:40:55

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.