facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


WSPARCIE RODZICA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W RAMACH PROGRAMU RODZINA 500+

Czym jest program Rodzina 500+? W piątek 1 kwietnia 2016 roku wystartował program Rodzina 500+ po ponad półrocznym przygotowywaniu ustawy przez partię Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Program Rodzina 500+ jest programem polityki prorodzinnej, który będzie realizowany w postaci comiesięcznego wsparcia finansowego rodzin.

Nadrzędnym celem tego programu jest wzrost dzietności w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oczekuje, że program Rodzina 500+ będzie skutkowało wzrostem liczby urodzeń w ciągu 10 lat o 278 tys. urodzeń. Wstępne szacunki Resortu Rodziny sugerują również, że dzięki programowi Rodzina 500+ ubóstwo może spaść z 17,3% do 13,4%, czyli o 3 punkty procentowe a zagrożenie ubóstwem w grupie dzieci do 17 roku życia może spaść  z 23,3% do 11%.  Zdaniem Kędzierskiego, który jest ekonomistą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członkiem zarządu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego "celem tego programu, którego rząd nie wyraża wprost, nie jest jedynie zwiększenie dzietności, lecz także zwiększenie dochodu rozporządzalnego polskich rodzin, który jest dość niski. W ostatnich latach wydajność pracy w Polsce rosła szybciej niż pensje i w ten sposób rząd chce zwiększyć zdolności konsumpcyjne Polaków, wybierając akurat mechanizm z rezerwuaru polityki prorodzinnej". Zdaniem Kędzierskiego celem pośrednim programu Rodzina 500+ jest także wsparcie polskiej gospodarki.

Dla kogo przeznaczony jest program Rodzina 500+? Projekt ustawy Rodzina 500+ jest programem pomocy Państwa dla rodziców lub rodzica w wychowywaniu dzieci w postaci comiesięcznego wsparcia finansowego wynoszącego 500 zł. Warunki, które rodzina musi spełnić ubiegając się o dofinansowanie są odmienne w zależności od tego, ile ma się dzieci (osoba poniżej 18 roku życia), jaki jest dochód rodziny oraz czy dziecko jest zdrowe, czy niepełnosprawne. Zgodnie z projektem Rodzina 500+ każda rodzina bez względu na dochód dostanie wypłatę w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Dofinansowanie dostaną również rodziny, które posiadają jedno dziecko: w przypadku dzieci zdrowych dochód na osobę musi być niższy niż 800 zł netto a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie może przekraczać 1200 zł netto na osobę.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin oraz wsparciem objętych zostanie 3,7 mln. dzieci. Podkreślić należy, iż świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Co należy zrobić aby wziąć udział w programie Rodzina 500+. W celu otrzymania 500 zł na dziecko należy złożyć wniosek. Wniosek można złożyć elektronicznie poprezz platformę https://empatia.mpips.gov lub osobiście wmiejscu zamieszkania np. urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum realizacji śwadczeń socjalnych. Wniosek zawiera kilka części. Na samym początku osoba składająca wniosek wpisuje swoje dane osobowe (m.in imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny, obywateltwo i adres) jak i również wypisuje informacje o dziecku którego świadczenie dotyczy. Następnie rodzic potwierdza czy wprowadzane dane są poprawne są zgodne z prawdą a dzieci nie pozostają w związku małżeńskim, nie pobierają świadczenia wychowawczego na własne dziecko i nie zostały umieszczone w "pieczy zastępczej" (np domu pomocy społecznej). Dodatkowo osoby które ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko zobowiązane będą do udokumentowania swojego dochodu poprzez dołączenie oświadczenie o dochodach. Podkreslić należy iż to wyłącznie jeden rodzic może złózyć wnioek o takie świadczenie, jak również dziecku nie może przysługiwać podobne świadzcenie za granicą. 

Od kiedy będą przyznawane świadczenia? Świadczenie jest przyznawane do momentu wejcia ustawy w życie czyli od 1 kwietnia 2016r. Osoby które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy od momentu wejścia ustawy dostaną wyrównanie od kwietnia 2016 roku. Dokładne terminy wypłat programu 500+ są uzależnione od samorządów. Stanisław Szwed wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podkreśla iż już w okolicach 10 kwietnia 2016r. pierwsze pieniądze z programu Rodzina 500+ mogą już trafić do rodzin.    

Czy program 500+ adekwatnie wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych? Szczególnąkwestią wymagającą uwagi jest problem tego, na ile program Rodzina 500+ adekwatnie i wystarczająco wspiera rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Pod pojęciem niepełnosprawności należy rozumieć stan, w którym obserwujemy obniżenie funkcjonalności danej osoby, najczęściej w postaci obniżenia sprawności fizycznej, psychicznej lub sensorycznej, która może występować w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W przypadku programu Rodzina 500+ szczególnie istotne wydaje się określenie, na ile ten program trafnie wspiera potrzeby poszczególnych grup niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Rodziny, w których przynajmniej jedno z dzieci jest niepełnosprawne znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i wielokrotnie żyją na granicy ubóstwa. Comiesięczne dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 500 zł stanowi dla tych rodzin bardzo ważną formę dofinansowania. Należy się jednak zastanowić, czy wystarczającą? Zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i zdrowe oraz ich rodziny posiadają pewne potrzeby. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym potrzeby te są znacznie większe oraz specyficzne dla danego dziecka. Większość dzieci niepełnosprawnych potrzebuje i wymaga jakiejś formy terapii (np. rehabilitacja, terapia zajęciowa, terapia sensoryczna) i specjalistycznego leczenia (np. leki), dodatkowego sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie, jak również warunków mieszkaniowych przystosowanych do potrzeb tego dziecka, co znacznie zwiększa koszty każdej rodziny, w której wychowuje się niepełnosprawne dziecko. Jednakże, niektóre rodziny są szczególnie narażone na dodatkowe koszty związane z niepełnosprawnością ich dziecka. Może to być na przykład sytuacja, gdy dziecko jest niepełnosprawne w stopniu znacznym (co skutkuje bardzo często rezygnacją z pracy przez jednego z rodziców, najczęściej jest to matka), posiada rzadko spotykaną chorobę lub niepełnosprawność sprzężoną. Wielokrotnie rodziny takie są niepełne - dzieckiem opiekuje się wyłącznie matka, która zrezygnowała z pracy, co znacznie ogranicza możliwości finansowe takiej rodziny.

Podsumowując, program Rodzina 500+ stanowi istotną formę wsparcia rodzin, w których dziecko jest niepełnosprawne. Jednakże, biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację tych rodzin i szeroką gamę potrzeb konieczne są dalsze działania ukierunkowane na specyficznie potrzeby dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

                                                                                        dr Urszula Barańczuk

Napisane przez WIPON w dniu 2016-04-14 14:22:17

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.