facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


CO TO JEST DAROWIZNA I KTO MOŻE JĄ PRZEKAZAĆ

Darowizna to pieniądze lub rzeczy które należą do nas i które przekaujemy komuś innemu nie chcąc nic w zamian. Tak podpowiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego. (art. 888) potwierdza to że darowizna to "forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku"

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ??

PPodkreślamy że o darowiiźnie mówimy wtedy kiedy dzielimy się swoją własnością czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzęty które do nas należą. Podstawowe cechy darowizny (określone art 26 ust. 1 pkt9 i ust 7 - ustawy o pdof)

  • -  możemy je przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów spolecznych,
  • - przekazywana jest w roku podatkowym z którego się rozliczamy,
  • - o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania,
  • -  obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ??

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy spółki itd). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych jak i drugich . Mogą także - jako osoby prawne - same przekazać darowizbę innej organizacji.     

CZY ABY PRZYJMOWAĆ DAROWIZNY MUSIMY SPEŁNIAĆ JAKIEŚ SPECJALNE WARUNKI??

Darowizny może otrzymywać każda funacja i zatrejestrowane stowarzyszenia w tym również stowarzyszenia zwykłe. Również te które mają status pożyytku publicznego. Darowiznę można przekazać na dowolne wybrane działanie statutowe organizacji (np. dokarmianie dzieci, opłaty za telefon, zakup sprzętu komputerowego itp). Jeśli jednak chcemy skorzystać z ulgi z racji przekazania darowizny, wówczas podstawą przyjmowania darowizny przez organizację są cele, dla których została ona powołana  (zapisane w jej statucie). Cele na które można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania muszą mieścić się w spisie określonym w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to bardzo szeroka lista i w praktyce trudno znaleźć organizację, której cele statutowe by poza nią wykraczały.  

CZY ABY OTRZYMAĆ DAROWIZNĘ MUSIMY MIEĆ STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO??     

Darowiznę może otrzymać każda organizacja która została zarejestrowana w sądzie (czyli ma osobowość prawną) - stowarzyszenie lub fundacja. Nie muszą one mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Trzeba jednak pamiętać że darowizna może być przeznaczona tyko na okreśone cele społeczne,które realizauje dana organizacja i ma je zapisane w statucie. Informacje o tym jakie to cee znajdziemy w ustawie o dziaalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ PRZEKAZANA DAROWIZNA??

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny o podatku dochodowego 01.01.2004 określają iż można odliczyć darowizny:

  • 1.  przekazane na cele zawierające się w sferze zadań pubicznych (określone w art. 4 ust. z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  • - organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • - prowadzącym dziaalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych ( niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonym w tej ustawie
  • 2. przekazane na cele kutu religijnego,

Od podstawy opodatkowanie można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu 

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowanie rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.    

DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust.1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.04.2004r) okreśają iż można odliczyć darowizny:

1. przekazane na cele zawierające w sferze zadań publicznych ( określone w art 3 ustawy z nia 24 kwietnia 2003 r o diałalności poytku publiczznego i wolontariacie)

- organizacjom (m.in stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie,

2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odsliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% "uzyskanego dochodu"

Należy pamiętać iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. 

CZY ORGANIZACJA OTRZYMUJĄCA DAROWIZNĘ PŁACI OD NIEJ JAKIŚ PODATEK????  

Organizacja nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli otrzymana przez nią darowizna  zostanie przekazana na jej cele statutowe które zawierają się w katalogu ceów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych (art 17 pdop

CZY DAROWIZNY PRZEKAZANE PRZEZ ORGANIZACJĘ TRZEBA ROZLICZYĆ PODATKOWO?

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym musi mieć owód jej przekazania. Jeśli są to pieniądze - arowizna musi być wpłacona na konto organizacji a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe należy mieć potwierdzenie przekazania darów ( dokument  w którym powina być oszacowana ich wartość.

Zarówno darczyńca jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informację o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym.

JAK ROLICZAMY SIĘ Z DAROWIZN W ROKU PODATKOWYM??

CIT-D - jest formularzem składanym w przypaku otrzymania/ofiarowania darowizny. Obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy:

  •  - organizacji które otrzymały darowizny o dużej wartości od podatników, którzy uzyskali prawo do odliczenia ich od  dochodu podlegającemu opodatkowaniu, 
  • - darczyńców, którzy uzyskali prawo do odliczenia przekazanych darowizn od dochodu podegającego opodatkowaniu      

CIT-D - organizacji otrzymującej darowiznę

CIT-D - to załącznik do deklaracji CIT-8 składanej obowiązkowo wraz ze sprawozdaniem finansowym. Jeśli jednak darowiznę otrzymał podmiot nieskładający deklaracji CIT-8 wówczas deklaracja CIT-D składana jest samodzielnie (np. organizacje kościelne)

W przypadku wszelkich pytań proszę o kontakt tel. 508-935-938 lub e-mail fundacja@wipon.com.pl 

Napisane przez WIPON w dniu 2019-09-22 09:03:47

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 06 1140 2004 0000 3402 7885 1197
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.