facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:

Statut
Celem Fundacji jest:

1. prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,

2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

3. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

4. wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Fundacja realizuje swoje cele przez niedochodowe :

1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, informacyjnej, organizacyjnej, oświatowej i kulturalnej na rzecz osób niepełnosprawnych,

2. organizowanie ośrodków wsparcia oraz miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,

3. organizowanie i finansowanie wypoczynku osób niepełnosprawnych,

4. organizowanie, wspieranie i dofinansowywanie krajowych i zagranicznych imprez charytatywnych, informacyjnych, sportowych i artystycznych w tym wystaw, konferencji, szkoleń, publikacji,

5. współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie procesu aktywizacji zawodowej i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.


pobierz statut
alt : Statut.pdf
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. © 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.